Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tropical Advisories     ( IDM20003 )
10:30AM, 23 November 2017

JMM/POCGN(O)/BK-08

DARIPADA: KETUA PENGARAH
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
TARIKH: 23 November 2017
Our Ref:
 

Nasihat Lekukan Tropika
Di keluarkan pada  10:30AM 23 November 2017

Tiada sistem Siklon Tropika dicerap di dalam kawasan pemantauan MMD (Latitud: 0-20 Utara & Longitud: 95-130 Timur)
 

Tropical Depression Advisory
Issued at  10:30AM 23 November 2017

No Tropical Cyclone system is observed under MMD monitoring region (Latitude: 0-20 North & Longitude: 95-130 East)
No. Keluaran: 03 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016