Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
12:25PM, 25 November 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09

Dikeluarkan pada pukul 12:25PM, 25 November 2017
 

AMARAN KATEGORI KEDUA

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA


SEKSYEN A: UNTUK PERKAPALAN

(I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA) - KEMASKINI

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Condore, Reef North & Layang-layang sehingga Isnin, 27 November 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

(II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA) - KEMASKINI

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Reef South, Labuan, Palawan dan Sulu sehingga Isnin, 27 November 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

(III) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH - KEMASKINI

Ribut petir di perairan Samui, Tioman & Reef South dijangka berterusan sehingga lewat petang, Sabtu, 25 November 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.


SEKSYEN B: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

(I) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, WP Labuan dan Sabah (Pantai Barat, Pedalaman, Kudat & Sandakan) sehingga Isnin, 27 November 2017.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

(II) AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH - KEMASKINI

Ribut petir di perairan Kelantan & Terengganu dijangka berterusan sehingga lewat petang, Sabtu, 25 November 2017.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

Dikemaskini pada 25 November 2017, jam 12:25PM
 

SECOND CATEGORY WARNING

WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS


SECTION A: FOR SHIPPING

(I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY) - UPDATED

Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Condore, Reef North & Layang-layang until Monday, 27th November 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

(II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY) - UPDATED

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Samui, Tioman, Bunguran, Reef South, Labuan, Palawan and Sulu until Monday, 27th November 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

(III) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING - UPDATED

Thunderstorms over the waters off Samui, Tioman & Reef South are expected to continue until late afternoon, Saturday, 25th November 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.


SECTION B: FOR MALAYSIAN WATERS

(I) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East of Johore, Sarawak, Labuan FT and Sabah (West Coast, Interior, Kudat & Sandakan) until Monday, 27th November 2017.

This condition of strong winds and rough seas are dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

(II) WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING - UPDATED

Thunderstorms over the waters off Kelantan & Terengganu are expected to continue until late evening, Saturday, 25th November 2017.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

Updated on 25 November 2017, at 12:25PM
 

Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.147(07)

No. Keluaran: 01 No. Pindaan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016