JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-09

Our Ref: JMM.RML07/701/03 JLD258(58)

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA KATEGORI KETIGA

Dikeluarkan pada: 7:00 malam, 27 Januari 2023

SEKSYEN A: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

1) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang timur laut berkelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan Johor Timur • Pahang • Terengganu • Kelantan sehingga Selasa, 31 Januari 2023.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

2) AMARAN KENAIKAN PARAS LAUT

Kenaikan paras air laut dijangka di kawasan perairan Johor Timur • Pahang • Terengganu • Kelantan sehingga Selasa, 31 Januari 2023.

Berisiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai.

3) AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perak • Selangor • Johor Timur • Pahang • Terengganu • Kelantan sehingga 11:00 malam; Jumaat, 27 Januari 2023.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: UNTUK PERKAPALAN

1) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KETIGA)

Angin kencang timur laut melebihi 60 kmsj dengan ombak setinggi melebihi 4.5 meter dijangka di kawasan perairan Condore • utara Bunguran • barat laut Reef North sehingga Selasa, 31 Januari 2023.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.

2) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang timur laut berkelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan Samui • Tioman • selatan Bunguran • barat daya Reef North • utara Reef South sehingga Selasa, 31 Januari 2023.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

3) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang timur laut berkelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan timur Reef North • selatan Reef South • Layang-Layang • Labuan • Palawan sehingga Selasa, 31 Januari 2023.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

4) AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Selat Melaka • Samui • Tioman • Condore • utara Bunguran • Reef North • utara Reef South • Layang-Layang • Labuan sehingga 11:00 malam; Jumaat, 27 Januari 2023.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

THIRD CATEGORY WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

Issued at: 7:00PM, 27 January 2023

SECTION A: FOR MALAYSIAN WATERS

1) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong northeasterly winds of 50-60 kmph with wave height up to 4.5 metres are expected over the waters of East Johor • Pahang • Terengganu • Kelantan until Tuesday, 31 January 2023.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

2) WARNING ON SEA LEVEL RISE

Sea level rise is expected over the waters of East Johor • Pahang • Terengganu • Kelantan until Tuesday, 31 January 2023.

At risk of inundation of seawater over the coast.

3) WARNING ON THUNDERSTORMS

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the waters of Perak • Selangor • East Johor • Pahang • Terengganu • Kelantan until 11:00PM; Friday, 27 January 2023.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and is dangerous to small boats.

SECTION B: FOR SHIPPING

1) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (THIRD CATEGORY)

Strong northeasterly winds over 60 kmph with waves exceeding 4.5 metres are expected over the waters of Condore • northern part of Bunguran • northwestern part of Reef North until Tuesday, 31 January 2023.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platforms.

2) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong northeasterly winds of 50-60 kmph with wave height up to 4.5 metres are expected over the waters of southern part of Samui • Tioman • southern part of Bunguran • southwestern part of Reef North • northern part of Reef South until Tuesday, 31 January 2023.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

3) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong northeasterly winds of 40-50 kmph with wave height up to 3.5 metres are expected over the waters of eastern part of Reef North • southern part of Reef South • Layang-Layang • Labuan • Palawan until Tuesday, 31 January 2023.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

4) WARNING ON THUNDERSTORMS

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the waters of Straits of Melaka • Samui • Tioman • Condore • northern part of Bunguran • Reef North • northern part of Reef South • Layang-Layang • Labuan until 11:00PM; Friday, 27 January 2023.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and is dangerous to small boats.

Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Alam Sekitar Dan Air

Kriteria Amaran Angin Kencang dan Laut Bergelora Criteria of Strong Wind & Rough Seas Warning