JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
Jalan Sultan,
46667 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel:
+603-79678000
Faks:
+603-79578052
Emel:
pcn@met.gov.my
Laman web:
www.met.gov.my

JMM/POCGN(O)/BK-09

Our Ref: JMM.RML07/701/03 JLD242(1)

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA KATEGORI KEDUA

Dikeluarkan pada: 4:50 pagi, 22 Mei 2022

SEKSYEN A: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA

AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Sarawak Utara • Sabah Timur • Lahad Datu sehingga 10:00 pagi; Ahad, 22 Mei 2022.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: UNTUK PERKAPALAN

1) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)

Angin kencang barat berkelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara Phuket sehingga Isnin, 23 Mei 2022.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

2) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)

Angin kencang barat berkelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan Phuket • Selat Melaka Utara sehingga Isnin, 23 Mei 2022.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

3) AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan barat laut dan tenggara Samui • utara Tioman • Condore • timur laut Bunguran • utara Reef North • utara Reef South • Labuan • Palawan • Sulu • Sulawesi sehingga 10:00 pagi; Ahad, 22 Mei 2022.

Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SECOND CATEGORY WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

Issued at: 4:50AM, 22 May 2022

SECTION A: FOR MALAYSIAN WATERS

WARNING ON THUNDERSTORMS

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the waters of Northern Sarawak • Eastern Sabah • Lahad Datu until 10:00AM; Sunday, 22 May 2022.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and is dangerous to small boats.

SECTION B: FOR SHIPPING

1) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)

Strong westerly winds of 50-60 kmph with wave height up to 4.5 metres are expected over the waters of northern part of Phuket until Monday, 23 May 2022.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

2) WARNING ON STRONG WIND AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)

Strong westerly winds of 40-50 kmph with wave height up to 3.5 metres are expected over the waters of southern part of Phuket • Northern Straits of Melaka until Monday, 23 May 2022.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and water sports.

3) WARNING ON THUNDERSTORMS

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the waters of northwestern and southeastern parts of Samui • northern part of Tioman • Condore • northeastern part of Bunguran • northern part of Reef North • northern part of Reef South • Labuan • Palawan • Sulu • Sulawesi until 10:00AM; Sunday, 22 May 2022.

This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres and is dangerous to small boats.

Dikeluarkan oleh: Pusat Operasi Cuaca & Geofizik Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Alam Sekitar Dan Air

Kriteria Amaran Angin Kencang dan Laut Bergelora Criteria of Strong Wind & Rough Seas Warning